Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowejNiniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu moj-bus.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Operatorem Serwisu jest: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie osób prawnych lub osób fizycznych zwanych dalej Przewoźnikiem usługi pośrednictwa w zakresie zakupu biletów na przewóz osób.
 3. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Operatorem Serwisu, a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby..
 2. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 3. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Bilet - bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 5. Dokument tożsamości - dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy.
 6. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 7. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu.
 8. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży - zasady i warunki

 1. Użytkownik serisu wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do wydrukowania biletu.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Umownych Warunków Przewozu oraz niniejszego Regulaminu.
 4. W formularzu widocznym na stronie przed zakupem biletu, Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko pasażera, numer telefonu oraz adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
 5. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez serwis DotPay.pl.
 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 20 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę od początku.
 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Operetor Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Płatności dokonywane są przez system DotPay.pl, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 12. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet.
 13. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 14. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, ilość biletów (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.
 15. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i kurs.
 16. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet, a kierowca ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości pozwalającego na weryfikację danych okaziciela biletu z danymi zapisanymi w bazie danych przewoźnika pod numerem unikatowym, o którym mowa powyżej.
 17. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).
 18. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.
 19. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do wydrukowania biletu. Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.
 20. Bilet elektroniczny, zakupiony za pomocą niniejszego serwisu internetowego, upoważniający do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę jest uznawany za fakturę VAT na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz.360), przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661).

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne). Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy: info@moj-bus.pl lub poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w mailu razem z linkiem do wydrukowania biletu.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo potrącenia 20% ceny biletu w przypadku rezygnacji z rezerwacji i zakupu dokonanego przez strony transakcyjne (odstępne o którym mowa powyżej). Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów manipulacyjnych związanych z transakcją.
 4. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym odjazdem
 5. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuzszym niż 10 dni roboczych.
 6. Bilet elektroniczny wysłany mailem i wydrukowany przez pasażera, ze względów technicznych nie może być zmieniony na inny termin. W związku z tym nie ma mozliwości zmiany terminu zakupionego biletu. W przypadku zmiany terminu podróży, użytkownik musi zrócić bilet na zasadach opisanych powyżej i zakupić nowy bilet.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Umownych Warunków Przewozu Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą DotPay.pl.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest Operator Serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zakupu biletu w celach realizacji zamówienia
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
 5. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą DotPay.pl w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem serwisu DotPay.pl oraz do Przewoźnika na linie którego użytkownik zakupił bilet.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 7. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: info@moj-bus.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.
 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.Regulamin przewozów

obowiązujący w PPHU AfarBus, Zbigniew Przybysz, Ul. Kopernika 15, 22-680 Lubycza Królewska

wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe

/tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.

Przewóz pasażerów odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

LEGENDA :

 1. OGÓLNE WARUNKI

 2. BILETY

 3. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

 4. BAGAŻ

 5. NARUSZENIE PORZĄDKU

 6. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

 7. OBOWIĄZKI

I. OGÓLNE WARUNKI

 1. Pasażer zawiera umowę przejazdu poprzez nabycie biletu.

 2. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.

 3. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 15 minut przed odjazdem autobusu.

 4. W przypadku dokonania rezerwacji, traci ona swoją ważność na 10 minut przed odjazdem autobusu.

 5. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie odpowiednimi przepisami.

 6. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia.

 7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

 8. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (0) 667 833 633.

 9. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością PPHU AfarBus.

 10. Kierowca może usunąć z pojazdu pasażera za spowodowanie nieplanowego zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

 11. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonywaniem umowy przewozu należy kierować listownie na adres :
  PPHU AfarBus
  Zbigniew Przybysz
  ul. Kopernika 15
  22-680 Lubycza Królewska

II. BILETY

 1. Klient może zarezerwować miejsce za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej lub poprzez email.

 2. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

 3. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.

 4. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.

 5. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

 6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.

 7. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego.

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

 1. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn nie występujących po stronie PPHU AfarBus zwrot należności za przejazd nie będzie uwzględniany.

 2. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportu, na przejazd którym były wydane.

IV. BAGAŻ

 1. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 2. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.

 3. Firma PPHU AfarBus zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecięce, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego , lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.

 4. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź rzeczy, którym przewóz jest prawnie zabroniony.

 5. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

 6. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta.

 7. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia.

 8. Firma PPHU AfarBus nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą chyba że szkoda powstała z jego winy.

 9. Z bagażem pozostawionym w autobusie postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.

 10. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jej zawartości.

 11. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 12. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi.

 13. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie następuję po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

V. NARUSZENIE PORZĄDKU

 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są słyszalne przez innych.

 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusie oraz przebywanie w nim osób pod jego wpływem.

 3. Zabrania się palenia tytoniu.

 4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.

 5. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

 6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

 7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone PPHU AfarBus i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do pokrycia naprawy szkód lub usunięcia zanieczyszczeń.

VI. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

 1. W autobusach dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt.

 2. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcu i na smyczy.

 3. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 4. Opłata za przewóz zwierząt wynosi 10 zł. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym. Opłata za ich przewóz nie jest pobierana.

 5. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwo pozostałych pasażerów lub ich mienia.

VII. OBOWIĄZKI

 1. PPHU AfarBus odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.

 2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyny niezależnej od PPHU AfarBus przewoźnik nie jest w stanie dowieść pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 3. Firma PPHU AfarBus nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak:

  1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie,

  2. wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,

  3. zastosowanie się do żądań policji,

  4. śmierć lub wypadek na drodze

  5. akty wandalizmu i terroru,

  6. zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,

  7. inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

kurs busa